Protestantse gemeente

Hervormd IJsselstein

Onze thuisbasis is de Oude of St. Nicolaaskerk, Kronenburgplantsoen 2. We zijn ontstaan in...

Lees meer...

Geloof in IJsselstein

Het is het verlangen van Geloof in IJsselstein om een christelijke gemeenschap te vormen in IJsselstein die zichtbaar...

Lees meer...

RK geloofsgemeenschap

Onze Nicolaas geloofsgemeenschap maakt deel uit van de Parochie van de H. Drie-eenheid, waartoe de...

Lees meer...

Wij zijn het Interkerkelijk Overleg IJsselstein, afgekort IKO IJsselstein. Op 28 maart 2012 is een samenwerkingsovereenkomst van de vier samenwerkende kerken ondertekend. Uit die overeenkomst geven we over ons hier ter info door:

Oorsprong

Dinsdag 16 juni 2009 is in het Parochiecentrum in IJsselstein het Interkerkelijk Overleg IJsselstein gestart. Het is een vervolg op de Raad van Kerken IJsselstein. Aan die Raad namen vele jaren de Hervormde Deelgemeente De Burchtkapel, de Gereformeerde Kerk De Poort, per 2006 samengegaan als Protestantse gemeente te IJsselstein deel en de Rooms Katholieke Parochie van de Heilige Nicolaas. Bij het IKO sloten zich ook de Hervormde Gemeente IJsselstein (Oude of St. Nicolaaskerk) en de New Testament Church IJsselstein aan. Het IKO IJsselstein heeft zich al ingezet voor ondermeer een bijdrage van de kerken rond IJsselstein 700 jaar in april 2010 en een Volkskerstzang in 2010 en 2011. Verder is een gezamenlijke folder gemaakt met de vieringen van de kerken rond Kerst 2009, 2010 en 2011.

Doelstelling

Het Interkerkelijk Overleg IJsselstein wil de plek zijn, waar vertegenwoordigers van de verschillende christelijke kerken (voor het gemak worden de gemeenten en parochie allemaal kerk genoemd) van IJsselstein elkaar ontmoeten en bespreken wat zij gezamenlijk kunnen doen om:

 • elkaar als kerken te versterken
 • tot zegen te zijn voor de stad IJsselstein
 • alert te zijn op dingen in de stad die de kerken en/of de burgerlijke gemeenschap aangaan.

Uitwerking van de doelstelling

Het IKO is het overlegorgaan van de IJsselsteinse kerken, waarin en van waaruit de deelnemende kerken:

 • Elkaar informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen de eigen kerk. Dit gaat vooral om de zaken die voor andere kerken van belang zijn en/of die de betreffende kerk zeer bezig houden.
 • Bespreken wat zij als kerken gezamenlijk kunnen doen. Dit kan betrekking hebben op leren, vieren en dienen;
 • Bespreken wat de kerken gezamenlijk kunnen betekenen voor de stad;
 • Zoeken naar wegen om de religies in de stad in vrede te doen samenleven;
 • Zich inspannen om de dialoog tussen de verschillende geloofsgemeenschappen/kerken en religies in de stad te bevorderen.
 • Oog hebben voor de taak en uitvoering van de zielzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en het hospice in IJsselstein

Aanspreekpunt

Het IKO fungeert als aanspreekpunt voor de burgerlijke gemeente, voor onderwerpen en activiteiten waarbij de gemeente de gezamenlijke kerken wil betrekken of inschakelen. Als aan een dergelijk verzoek gehoor wordt gegeven, dan coördineert het IKO de inbreng van de kerken.

Deelnemers:

Bij de oprichting nemen vier kerken deel aan het Overleg, te weten:

 • de Protestantse gemeente te IJsselstein (Ontmoetingskerk)
 • de Hervormde gemeente IJsselstein (Oude of St. Nicolaaskerk)
  deze twee gemeenten behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland.
 • de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas IJsselstein (deel uitmakend van de Parochie van de Heilige Drie-eenheid)
 • de New Testament Church IJsselstein, behorend tot de evangelisch-charismatische beweging.

De Hersteld Hervormde Gemeente IJsselstein wordt telkens geïnformeerd en heeft de mogelijkheid om als toehoorder aan het overleg deel te nemen.

Een nieuwe kerk in IJsselstein kan bij het overleg verzoeken om deel te nemen aan het overleg. Het overleg neemt daar dan een besluit over. Ook kan het IKO een kerk in IJsselstein uitnodigen om deel te nemen.

Werkwijze

Het overleg komt minimaal driemaal per jaar bijeen, bijvoorbeeld in februari, mei en oktober.

Elk van de vier kerken is met minstens twee en maximaal drie personen in het overleg vertegenwoordigd. De kerken regelen zelf wie hen in het overleg vertegenwoordigt. Er is de wens dat ook pastores deel van het overleg uitmaken.

De vertegenwoordigers kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter en secretaris komen niet uit dezelfde kerk. Nadat zij drie jaar hun taak hebben vervuld, wordt in het overleg aan de orde gesteld of zij dit nog drie jaar zullen doen. Na zes jaar dient een ander de taak op zich te nemen. Die ander komt liefst uit een andere kerk.

De voorzitter en secretaris schrijven samen een vergadering uit. De voorzitter leidt de vergadering. De secretaris maakt een verslag. De deelnemende kerken kunnen tussentijds ook om een vergadering vragen. Zij richten zich dan tot de voorzitter of secretaris. De secretaris houdt een archief van het IKO IJsselstein bij. Belangrijk is dat het archief ook digitaal wordt bewaard.

De deelnemende kerken hebben stemrecht. Bij besluiten wordt gestreefd naar consensus. De aanwezigen moeten telkens ieder voor zich en gezamenlijk beoordelen of een zaak eerst ook door de kerk zelf moet worden besproken of dat dit niet nodig is.

De vertegenwoordigers informeren hun eigen kerkbesturen over de activiteiten en de besluiten van het IKO.

Financiën

In de oktobervergadering wordt gesproken over een jaarplan voor het volgende jaar. Op basis daarvan wordt een begroting gemaakt voor het nieuwe jaar. Het bedrag dat het IKO volgens de begroting nodig heeft wordt over de deelnemende kerken evenredig verdeeld en van de kerken gevraagd. De jaarrekening komt ter sprake in de eerste vergadering van het volgende jaar. Er wordt naar gestreefd de kosten van het overleg zo laag mogelijk te houden. Vergaderingen worden zoveel mogelijk bij toerbeurt gehouden in elk van de deelnemende kerken. De kosten van de vergaderingen worden niet in rekening gebracht.

IKO en DOIJ

De diaconieën van de vier kerken hebben gezamenlijk een Diaconaal Overleg IJsselstein, DOIJ. Het IKO en DOIJ staan om praktische redenen los van elkaar. Ze dragen elkaar wel een warm hart toe.

IKO-activiteiten

In het overleg kunnen deelnemende kerken besluiten om een bepaalde activiteit gezamenlijk op te pakken en uit te voeren. Dit kan door twee of meer deelnemende of toehorende kerken gebeuren. Een gezamenlijke activiteit wordt een IKO activiteit als alle deelnemende kerken daarmee instemmen en actief deelnemen. Vertegenwoordigers van de deelnemende kerken worden voordat besluitvorming plaatsvindt in de gelegenheid gesteld om hun kerkbestuur te consulteren inzake het draagvlak voor deelname aan een activiteit. Bij de uitvoering van gezamenlijke activiteiten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij en gebruik gemaakt van bestaande groepen en structuren binnen en tussen de kerken.

Op het moment van vaststelling van de overeenkomst heeft het overleg de volgende activiteiten reeds als IKO activiteit aangemerkt:

 • De taak van de kerken in de Pastorale Zorg bij Rampen in de burgerlijke gemeente IJsselstein.
 • Getuigenis van christenen rondom de christelijke feestdagen: De jaarlijkse Volkskerstzang en kraam op de kerstmarkt en een Paasviering op eerste Paasdag.
 • De presentie van de kerken op de Verenigingenmarkt, tweejaarlijks in september.
 • Als voortzetting van de kerkenweek van 2010 jaarlijks minimaal een kleine kerkenweek houden rond de datum van 22 april. Op 22 april 1310 werd namelijk de Oude of Sint Nicolaaskerk van IJsselstein gewijd. Dat was het begin van de stad IJsselstein. Rond het 700-jarig bestaan van de stad is 22 april centraal gesteld. Wij kunnen dat op deze wijze meteen in gedachtenis houden.
 • Kerkelijke deelname in de voorbereiding en uitvoering van de Dodenherdenking op 4 mei.

Publiciteit

 • Het IKO verzorgt de publiciteit voor de gezamenlijke IKO-activiteiten.
 • Het IKO beheert een website dat fungeert als portaal naar de deelnemende kerken, de gezamenlijke activiteiten van de kerken en de IKO activiteiten.
 • Gezamenlijke folder met vieringen van de kerken rond Kerst.
 • Gezamenlijke folder van de kerken van IJsselstein (t.b.v. informatiepunten van bijvoorbeeld de gemeente of bibliotheek).

Wijzigen van de overeenkomst

Wijzigingen in deze overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de kerken die deelnemen. Alle deelnemende kerken moeten met de wijziging akkoord gaan.

Opheffen van het IKO

Een besluit tot opheffing van het IKO wordt door de deelnemende kerken genomen. Indien er batige gelden zijn worden die over de deelnemende kerken verdeeld.

Huishoudelijk Reglement:

Overige zaken zijn geregeld in een Huishoudelijk Reglement, dat uiteraard in overeenstemming moet zijn met wat vastgelegd is in de samenwerkingsovereenkomst.

Aldus vastgesteld door de vier genoemde kerken te IJsselstein op 28 maart 2012.

Leden van het IKO zijn:

Namens de Parochie:

Dhr. H. Oldenhof
Dhr. A.J.M. Roelofs, secretaris
Dhr. E.W.M. Smulders.

Namens de Hervormde gemeente.

Dhr. N.G. Beekman, penningmeester
Dhr. J. Schouten

Namens de Protestantse gemeente IJsselstein.

Dhr. C.N. Koch
Ds. M.S. Meiring-Snijder
Mevr. B. S. den Toom-Kuijvenhoven

Namens de Nieuw Testamentische Gemeente.

Dhr. J.J. Koppes
Dhr. H. Tims

Contactpersonen voor het IKO:

 • Dhr J.Koppes, waarnemend voorzitter, tel. 0651-589672 email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 • Dhr. Roelofs, secretaris, tel. 030-6882959 email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dhr. N.G. Beekman, penningmeester, tel. 030-6883047 email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dhr. J. Koppes, publiciteit, tel. 0651-589672 email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werkgroepen verzorgen de kraam op de Kerstmarkt, de Volkskerstzang en de Paasviering. Het is de wens van het IKO dat zoveel mogelijk andere mensen dan de leden van het IKO hierin meewerken. Wie mee wil werken neme contact met ons op.

Protestantse Gemeente

    Andorrastraat 2
       3402 BG
       IJsselstein 

      030 6882615
      www.pgij.nl

 

Hervormd IJsselstein

      Kronenburgplantsoen 2
             3401 BP 
             IJsselstein

          030-6882700
  www.hervormdijsselstein.nl

Geloof in IJsselstein

RK Geloofsgemeenschap

   St. Nicolaasstraat 12
        3401 BS
        IJsselstein

   030 - 688 12 91
www.3eenheidparochie.nl

Diaconaal Overleg IJsselstein

Diaconaal Overleg IJsselstein DOIJ
http://www.diaconieenijsselstein.nl/ 

Copyright JD 2024